RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Klęczkowo 13,                     13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Klęczkowo 13, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem:

sp.kleczkowo@gminadzialdowo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania                    i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy                                  z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.              o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych                     i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Materiały dydaktyczne – zdalne

Ważne !

W okresie bezwzględnego zawieszenia zajęć od poniedziałku 16.03. – 25.03.2020r. przysługuje rodzicowi dziecka do lat 8 zasiłek opiekuńczy, zgodnie ze specustawą dotyczącą koronawirusa.

Sytuacja jest stale monitorowana, przebiega dynamicznie, w związku z czym należy śledzić szkolną stronę za pośrednictwem której przekazywane są od zeszłego tygodnia podstawowe zalecenia i informacje związane z zagrożeniem koronawirusem.

Zalecane jest zachowanie spokoju i przestrzeganie podstawowych nawyków higienicznych oraz postępowanie zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia – w przypadku podejrzenia zakażeniem.

Zdalne lekcje

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Historia

Historia naszej szkoły bierze swój początek w okresie pod zaborami, pod koniec XIX wieku. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Niemiec. Naukę prowadzono w języku niemieckim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadzono w naszej szkole język polski. Pierwsza polską nauczycielką w Klęczkowie była Helena Zalewska.

Była to szkoła jednoklasowa. Uczniowie chodzili do niej przez 7 lat, a kończyli klasy szkoły podstawowej. Kolejnym polskim nauczycielem był Sarnowski, potem Tetkowski, Ernest Kosiński, który pracował w naszej szkole do wybuchu II wojny światowej. Zginął prawdopodobnie pod Legionowem w 1939 roku.
W czasie okupacji znów wprowadzono język niemiecki. Uczyły się w tej szkole tylko dzieci niemieckie.
1 marca 1945 roku w zniszczonej szkole rozpoczęły naukę polskie dzieci. Pracę w szkole rozpoczął nauczyciel Antoni Długołęcki.

W 1948 roku szkoła w Klęczkowie była zbiorczą szkołą dla szkół w Wilamowie i w Krasnołące. Utworzono w niej klasę piątą, szóstą i siódmą. W ten sposób w Klęczkowie rozwinęła się pełna szkoła podstawowa.
Po nauczycielu Długołęckim obowiązki kierownika tej szkoły pełnił Alojzy Wiśniewski. Później kierownikiem został Ryszard Bulejak, a następnie pani Majewska. W 1954 roku kierownikiem szkoły została Kazimiera Bobrowiecka. W tym czasie w siedmioklasowej szkole w Klęczkowie uczyło trzech nauczycieli. W 1955 roku stanowisko kierownika szkoły objął Tadeusz Stepnowski, a po nim jego żona – Bogusława Stepnowska.  1 września 1966 roku powstała 8 – letnia szkoła podstawowa. Uczęszczali do niej uczniowie z miejscowości: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo. W 1967 roku nowym kierownikiem szkoły został Zygmunt Borowski, a w 1972 roku dyrektorem naszej szkoły została Elżbieta Borowska. W 1990 roku dyrektorem szkoły został Ireneusz Lewikowski, który pełnił tę funkcję do 31. sierpnia 2007 roku.

Reforma oświaty z dniem 1 września 1999 roku zmieniła stopień organizacyjny szkoły na 6 – letnią szkołę podstawową.

We wrześniu 2001 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą ukończono z dniem 1 września 2002 roku. Dotychczas lekcje odbywały się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 0,5 km. Obecnie uczymy się w nowoczesnej i pięknej szkole podstawowej. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 1 września 2002 roku, kiedy dyrektorem szkoły był Ireneusz Lewikowski.

Obecnie od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest pani Grażyna Schade.

Nasze sukcesy

 XIV Powiatowy Konkurs Twórczości Własnej

“Złote Pióro 2017”

 

W konkursie powiatowym, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy, wzięło udział  9  uczniów z klas I – III.

Celem konkursu było:

– integracja środowiska dzieci i młodzieży zajmujących się literaturą,

– rozwijanie wrażliwości i zainteresowań literackich,

– popularyzacja twórczości literackiej,

– wspieranie i promocja talentów literackich.

Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie utworu literackiego (wiersza lub opowiadania) nigdzie dotąd niepublikowanego. W twórczości naszych uczniów dominowały wiersze.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 maja 2017r. w GOKiB w Płośnicy. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczał Wójt Gminy Płośnica pan Groblewski. Nagrody rzeczowe otrzymali:

 • Joanna Wiórkowska – kl. III, zajęła II miejsce w kategorii wiersz
 • Igor Chyliński – kl. III, otrzymał wyróżnienie w kategorii opowiadanie.

Prace literackie naszych uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce Samorządu Uczniowskiego.

 

Anna Zgliczyńska

“Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”

 

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do ubiegania się o „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” organizowanego przez W-MODN w Olsztynie.

Głównym celem prześwięcającym nam podczas realizacji zadań była chęć rozpropagowania szkolnego ogrodu dydaktycznego, kształtowanie postaw ekologicznych uczniów i szacunku  do bioróżnorodności.

Udział w tym konkursie przyczynił się do rozwijania umiejętności realizowania ponadprzedmiotowego projektu edukacyjnego.

Głównym zadaniem było stworzenie przewodnika po ogrodzie. Realizując to zadanie uczniowie mieli okazje doskonalić umiejętności językowe i edytorskie niezbędne do napisania przewodnika po naszym ogrodzie i zilustrowania go pięknymi zdjęciami. Jury konkursu oceniło bardzo wysoko naszą prace. Ocenie podległo m.in.: walory edukacyjne
i ekologiczne ogrodu, różnorodność florystyczna, walory estetyczne przewodnika po ogrodzie, uwzględniającego jego wygląd o każdej porze roku, zmysł kompozycyjny, kreatywność w zakresie realizacji ogrodu i przewodnika po nim.

25.01.2017 r. na uroczystej konferencji zorganizowanej w W-MODN w Olsztynie otrzymaliśmy „Złoty Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego” czyli I miejsce
w kategorii szkół podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo przez cały rok
w naszym posiadaniu będzie przechodnia „Statuetka Ogrodniczki”. Aby ją utrzymać na stałe musimy zwyciężać w tym konkursie trzy lata z rzędu.

Oprócz tego szkoła otrzymała także cenne nagrody rzeczowe w postaci aparatu fotograficznego, dwóch tablic dydaktycznych do ogrodu i pięknej książki pt. „Jak zaprojektować ogród marzeń” .

Uroczyste przekazanie społeczności szkolnej certyfikatu wraz z nagrodami odbyło się na uroczystym apelu szkolnym.

Informacja o tak zaszczytnym wyróżnieniu wywołała wśród uczniów i pracowników szkoły ogromną radość i zadowolenie.

Koordynator projektu

Grażyna Schade

VI Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

 

W VI Mistrzostwach Szkoły w Tenisie Stołowym wzięło udział  33 uczniów :

W kategorii dziewcząt klas I – III, I miejsce zajęła Wiórkowska Joanna, II miejsce Borucka Karolina, III miejsce Banaszek Oksana.

W kategorii chłopców klas I – III, I miejsce Aksamitowski Juliusz, II miejsce Chyliński Igor, III miejsce Czartoryski Bartosz.

W kategorii dziewcząt klas IV – VI, I miejsce zajęła Rudnik Roksana, II miejsce Brzezińska Ilona, III miejsce Agacińska Natalia.

W kategorii chłopców klas IV – VI, I miejsce zajął Żmijewski Brajan, II  miejsce Panek Jakub, III miejsce Przechodzki Daniel,

Sponsorami nagród byli Przewodniczący Gminy Działdowo – Pan Mirosław Zieliński i Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie. Turniej był rozgrywany systemem rosyjskim czyli do dwóch przegranych meczy i do dwóch wygranych setów.

Andrzej Poraziński

Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół

Podstawowych

 

19 października 2016 roku w Uzdowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych U – 8 i U –10 „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarka. Nasze drużyny zajęły dwa II miejsca. Co dało awans do dalszych rozgrywek.

21 października 2016 roku chłopcy z U – 10 pojechali do Działdowa na rozgrywki powiatowe gdzie zajęliśmy III miejsce na 8 startujących drużyn z powiatu działdowskiego. SP 3 Działdowo, SP 4 Działdowo, SP Klęczkowo,    SP Uzdowo, SP Niechłonin, SP Rybno, SP Żabiny, SP Koszelewy.

Andrzej Poraziński

 

Certyfikat  “Szkoła Przyjazna Rodzinie”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Liga Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych

 

09.05.2016 roku zakończyło się czwarte spotkanie Ligi Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych. Nasze zawodniczki walczyły dzielnie do ostatniego gwizdka zajmując III miejsce. Wszystkie spotkania rozgrywane były na Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Burkacie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

42 masowe biegi zwycięstwa w Działdowie organizowane

przez MOSiR

 

W piątek 06.05.2016 roku odbyły się coroczne 42 masowe biegi zwycięstwa w Działdowie organizowane przez MOSiR. Zawody rozgrywane były na stadionie miejskim w 7 kategoriach wiekowych Szkół Podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: rocznik 2007 Czartoryski Bartosz, który zajął 21 miejsce na 49 startujących, Przechodzki Szymon rocznik 2006, który zajął 4 miejsce na 23 startujących, Frankowska Kinga rocznik 2005, która zajęła 6 miejsce na 16 startujących, Żmijewska Gabriela rocznik 2004, która zajęła 6 miejsce na 16 startujących, Nikola Ćmoch rocznik 2003, która zajęła I miejsce na 3 startujących i Krygier Amelia rocznik 2003, która zajęła III miejsce. Miejsca od I do III otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulacje za włożony wysiłek.

 

Certyfikat “Szkoła Przyjazna Środowisku

      Kapituła powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty przyznała Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. W ramach ubiegania się o certyfikat szkoła realizowała między innymi własny projekt: „Szkolne Arboretum miejscem edukacji przyrodniczej i wypoczynku dla uczniów naszej szkoły i środowiska lokalnego”.

    Nasze arboretum jest miejscem otwartym dla społeczności lokalnej, jest ono celem niedzielnych, rodzinnych wycieczek rowerowych okolicznych mieszkańców, odwiedzają je przedszkolaki, uczniowie działdowskich szkół podstawowych, gimnazjum.

   Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze mieli też uczniowie liceum ogólnokształcącego. Odbywały się tu powiatowe plenery rzeźbiarsko – malarskie oraz warsztaty dla nauczycieli województwa warmińsko – mazurskiego zorganizowane przy współpracy z OCEE.

   Arboretum pełni bardzo ważną rolę w życiu naszej szkoły.

 Obserwacja posadzonych własnymi rękami roślin budzi szacunek dla piękna otaczającej nas przyrody, jak również podnosi poczucie własnej wartości u naszych uczniów, ponieważ ich wkład w planowanie zagospodarowania nowych miejsc w ogrodzie jak i pielęgnacji roślin jest ogromny.

Scan0001 - pismo do certfikatu                   Scan0001 - certfikat

Oddział Przedszkolny

Rok szkolny 2018/2019

 

PROPOZYCJA KART PRACY I MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019-plik:

PROPOZYCJA kart do przedszkola

 

 

Rok szkolny 2017/2018 

WYDARZENIA

 

28 maja 2018

 

Dzień Matki i Ojca

 

Coroczne święto z okazji Dnia Mamy i Taty miało miejsce w poniedziałek, 28 maja 2018r., w oddziale przedszkolnym naszej szkoły. Spotkanie przygotowały wszystkie przedszkolaki. Dzieci swobodnie prezentowały swoje umiejętności artystyczno – wokalne śpiewając piosenki, wykonały wesoły taniec żabek do piosenki Crazy Frog oraz recytowały wiersze tematycznie związane ze świętem. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech.

Po części oficjalnej wszyscy przeszli do świetlicy szkolnej aby obejrzeć przedstawienie teatralne przygotowane przez starszych uczniów. Po całej uroczystości  odbył się słodki poczęstunek a dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie zrobione laurki.

Uroczystość przebiegła i ciepłej i miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców. Podziękowań, braw i pochwał tego dnia nie brakowało.

Marzena Żmijewska

 

Grudzień 2017

 

Spotkania poświęcone tradycjom bożonarodzeniowym w oddziale

przedszkolnym w okresie świąt Bożego Narodzenia

 

W  oczekiwaniu na tegoroczne święta  nasze przedszkolaki uczyły się poszanowania polskich tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia, bliżej poznały symbolikę świąt: ubieranie choinki, składanie życzeń świątecznych, spożywanie wieczerzy wigilijnej, wspólne kolędowanie.

Już od 6 grudnia w Mikołajki na zajęciach poznały historię Św. Mikołaja i wykonały portret jego osoby. W tym dniu również zamiast tradycyjnego słodkiego poczęstunku dzieci wykonały zdrowe kanapki, następnie estetycznie przygotowały stół, i wspólnie zjadły posiłek. Podczas robienia kanapki wzbogaciły swoją wiedzę o wartościach odżywczych warzyw, owoców, poznały ich walory smakowe.

 

IMG_20171114_100107

        W dniu 13 grudnia dzieci wzięły udział w zajęciach otwartych wraz ze swoimi rodzicami. Celem zajęć było poznanie tradycji bożonarodzeniowych i symboliki świąt oraz wykonanie kartek świątecznych. Zajęcia odbyły się w miłej świątecznej atmosferze, dzieci aktywnie uczestniczyły i angażowały się podczas zajęć a rodzice służyli im wsparciem przy tworzeniu kartek świątecznych.

 

 

W ostatnim tygodniu przed świętami dzieci wraz z wychowawczynią zorganizowały uroczystość bożonarodzeniową pt. „Bożonarodzeniowe życzenia”, na którą zaprosiły swoich rodziców, panią dyrektor Grażynę Schade, księdza proboszcza naszej parafii Krzysztofa Rynkowskiego oraz swoich kolegów i koleżanki z klas I, II i III.  Nasze przygotowania trwały już od listopada. Podczas uroczystości dzieci pięknie recytowały wierszyki, śpiewały kolędy a na zakończenie złożyły wszystkim gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Następnie przy słodkim poczęstunku i herbacie toczyły się rozmowy o efektach pracy przedszkolaków, o owocnej współpracy wychowawcy z rodzicami.

 

 

Wychowawczyni relacjonowała szczegółowo jak dzieci czują się w przedszkolu, w grupie, że znają i przestrzegają zasad, które na początku roku same uzgodniły, o tym jak dobrze czują się w towarzystwie rówieśników, ze znają konsekwencje niepożądanych zachowań i starają się ich unikać. Nadmieniła o tym, jakie działania motywujące działają pozytywnie na dzieci. Rodzice ze swej strony wysnuli kilka sugestii o tym jak motywują swoje dzieci w domu i z ochotą wyrazili duże zadowolenie z postępów dzieci w przedszkolu.  współpracy z rodzicami. Wychowawczyni podsumowała efekty dotychczasowej owocnej współpracy z rodzicami. Z uwagą wysłuchała opinii rodziców, z której wynikało ze są zadowoleni z naszej współpracy, chcą nadal angażować się w życie przedszkola, wspierać nauczycieli i szkołę oraz służyć pomocą , za co jesteśmy bardzo radzi.

W dniu 21 grudnia dzieci wzięły udział w spotkaniu wigilijnym z udziałem klas I, II, III, rodziców, nauczycieli i panią dyrektor. Spotkanie odbyło się na piętrze korytarza. Przy poczęstunku wspólnie ze zgromadzonymi śpiewały kolędy,  wysłuchały czytanych przez uczniów klas III opowieści o tradycjach bożonarodzeniowych, dzieliły się opłatkiem i składały życzenia.

 

 

Takie spotkania stały się już tradycją w naszym przedszkolu. Dzieci corocznie przygotowują się do przedstawień świątecznych , zapraszają swoich rodziców i gości.

Spotkania bożonarodzeniowe, które wprowadzają w nastrój świąt Bożego Narodzenia dają dzieciom możliwość poznania tradycji tych świąt. Takie spotkania wzmacniają więzi rodzinne. Dzieciom i nauczycielce  dają satysfakcję z możliwości sprawiania innym radości i przyjemności.

W zorganizowaniu spotkań mają swój udział rodzice poprzez przygotowywanie dzieciom przepięknych stroi oraz pomocy dzieciom w nauce ról. Przedszkolaki natomiast z wielkim zapałem uczą się swoich ról oraz kolęd, które prezentują swoim rodzicom.

wychowawczyni Marzena Żmijewska

 

1 grudnia 2017

 

VII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków Powiatu Działdowskiego

 

W dniu 1 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w VII Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków Powiatu Działdowskiego, która w tym roku odbyła się w Iłowie. Z naszej grupy na olimpiadę pojechało 11 przedszkolaków 5 i 6 latkowie. Dzieci wzięły udział  w konkurencjach sportowych m. in. bieg w rzędach omijając pachołki, konkurencja skok w dal z miejsca, rzuty zośkami do kosza, rzuty piłką do bramki, podawanie piłki pod nogami, itd. W sumie było 8 konkurencji.
W większości konkurencji liczyła się sprawność, szybkość i współpraca w zespole, „każde dziecko pracowało na wynik zespołu”. Nasze przedszkolaki były bardzo aktywne, wszystkie zadania wykonywały sprawnie i szybko. Byłam z nich bardzo dumna.

Cała impreza miała charakter przybliżony do igrzysk olimpijskich. Na początku została wywieszona flaga olimpiady, następnie dzieci przeszły w  korowodzie, aby się zaprezentować, po tym zostaliśmy przywitani przez organizatorów. W trakcie zawodów dzieci miały zapewniony posiłek, soki i wodę niegazowaną.

Podczas całej imprezy towarzyszyli nam rodzice, którzy gorąco nam kibicowali. Po zakończeniu wszystkich konkurencji zostały odczytane wyniki.   Niestety nie udało się nam stanąć na podium, ale wszyscy byliśmy zadowoleni
z naszych wyników. Dzieci indywidualnie zostały nagrodzone medalami i otrzymały upominki. Cała grupa otrzymała dyplom za udział i piłkę.

wychowawczyni Marzena Żmijewska

28 listopada 2017

 

Spotkanie z pielęgniarką

 

W dniu 28 listopada w oddziale przedszkolnym gościliśmy pielęgniarkę szkolną Panią Lilę Anczewską, która  przeprowadziła pogadankę z przedszkolakami na temat „Higiena osobista i higiena jamy ustnej”. Pielęgniarka uzmysłowiła dzieciom jak wielkie znaczenie dla organizmu człowieka i  jego samopoczucia  ma higiena osobista. Nadmieniła o codziennym myciu rąk przed posiłkiem i po wyjściu
z toalety, o codziennym wieczornym myciu całego ciała, o codziennej zmianie bielizny i odzieży, a także o dbaniu o czystość wokół siebie
w pomieszczeniach.  Dzieci zostały  poinstruowane jak myć ząbki i dbać o higienę jamy ustnej oraz o profilaktycznych zabiegach stomatologicznych dostosowanych do wieku dzieci. Spotkanie przebiegało w atmosferze swobodnej rozmowy, pokazu na plastikowym aparacie mowy. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane, zadawały wiele pytań i wyciągały samodzielnie wnioski. Myślę, że spotkanie z Panią pielęgniarką pogłębiło wiedzę dzieci i uświadomiło im znaczenie czystości i dbałości o higienę osobistą.

wychowawczyni Marzena Żmijewska

 

 

24 listopada 2017

 

Pasowanie na przedszkolaka

 

W dniu 24 listopada 2017 r. w naszym oddziale przedszkolnym nastał bardzo uroczysty dzień. Dzieci, które po raz pierwszy w tym roku rozpoczęły swoją drogę edukacji właśnie w naszym przedszkolu zostały pasowane przez panią dyrektor Grażynę Schade na prawdziwych przedszkolaków.

Maluchy złożyły uroczyste ślubowanie, że będą wzorowym przedszkolakiem. Moment pasowania poprzedziły recytacją wierszyków i śpiewem piosenek o przedszkolu.

Po ślubowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe szarfy, dyplomy przedszkolaka i upominki od rodziców.

Jakże pięknie wszystko wyszło, świadczyły o tym gromkie oklaski zaproszonych gości i rodziców. Po części oficjalnej rodzice z dziećmi uczestniczyli w słodkim poczęstunku przy ciasteczkach i herbatce. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w organizację tej uroczystości i za tak liczną ich obecność.

???????????????????????????????

          To był dzień pełen wzruszeń. Jesteśmy dumni z naszych najmłodszych przedszkolaków!

wychowawczyni Marzena Żmijewska

20 września 2017

 

 Spotkanie z policjantem

 

             20 września 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z dzielnicowym Panem Romanem Bugowskim. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym, utrwalenie podstawowych znaków drogowych.

         Najmłodsi obejrzeli film edukacyjny „Rady Spongeboba”. Uczniowie wspólnie odpowiadali na pytania, doradzali głównemu bohaterowi, jak prawidłowo zachowywać się w miejscach publicznych, na drodze, w autobusie komunikacji miejskiej, na rowerze itp.

Anna Zgliczyńska

Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

 1. mgr Grażyna Schade – Dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, biologii
 2. mgr Marzena Żmijewska – wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe, rewalidacja, terapia logopedyczna
 3. mgr Bogusława Zielińska – wychowawca klas II i III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka, rewalidacja, biblioteka
 4. mgr Anna Zgliczyńska – wychowawca klasy I , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, wiedza o społeczeństwie, historia
 5. mgr Alicja Skrobińska – wychowawca klasy VI-VII, język polski
 6. inż. Anna Szatkowska – matematyka, chemia,fizyka
 7. mgr Andrzej Poraziński – wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne,muzyka,plastyka,technika, pedagog, szachy
 8. mgr Ewa Książek – wychowawca klasy IV-V, język angielski,wychowanie do życia w rodzinie
 9. mgr Daniel Stempkowski – informatyka, terapia pedagogiczna
 10. mgr Jakub Szczepaniak – historia, EDB
 11. mgr Joanna Jarzynka-Chmielewska – religia,etyka
 12. mgr Kamila Łęgowska – język niemiecki

 

Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020 

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący : Natalia Rosińska
Zastępca : Stanisław Szatkowski
Sekretarz: Amelka Wtorkowska
Skarbnik:  Kinga Frankowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego :  Anna Szatkowska

Rodzice

 

     Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców:

Wtorkowska Nina – przewodnicząca 

Chylińska Beata

Szatkowski Marcin

Goławska Renata

Hinc Marlena 

Lech Joanna

Bukowska Sylwia

Latek Milena

Wróbel Anna

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

STYPENDIA SZKOLNE – pliki do pobrania:

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK_STYPENDIA_2018_2019

tabela_dochody

STYPENDIA SZKOLNE_informacja BIP

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rada Rodziców:

Przewodniczący : Judyta Wolańska

Sekretarz : Łukasz Ługowski

Skarbnik : Anna Szatkowska

Członkowie :

Agnieszka Łabaj

Nina Wtorkowska

Anna Wojtczak

Anna Gazda

Joanna Lech

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf

 

Bezpieczne dziecko-pismo

 

List marszałka Marka Brzezina

List Ministra Edukacji Narodowej

List Rzecznika

Życzenia od Kuratora

Życzenia

 

 

STYPENDIA SZKOLNE – pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE

STYPENDIA SZKOLNE_informacja BIP

tabela_dochody

WNIOSEK_STYPENDIA_2017_2018

Rok szkolny 2016/2017

Rada Rodziców:

Przewodniczący : Judyta Wolańska

Zastępca : Nina Wtorkowska

Członkowie :

Anna Szatkowska

Beata Chylińska

Agnieszka Łabaj

Sylwia Bukowska

Anna Wojtczak

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW  W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  OD GODZINY 13 DO 14

KONSULTACJE RODZICÓW I UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI w roku szkolnym 2016/2017

 

Informacja o ubezpieczeniu

Informujemy rodziców, że istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. Kwota ubezpieczenia wynosi 31 zł. Pieniądze należy wpłacać do 15 października 2016 roku.

Regulamin dowozu uczniów

WSKAZÓWKI DLA RODZICOW – JAK WSPIERAĆ DZIECKO PODCZAS ODRABIANIA LEKCJI
Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

PLIKI DO POBRANIA:
Oddział przedszkolny rekrutacja
wniosek do oddziału przedszkolnego
Zał. nr 3 oświadczenie o wielodzietności rodziny
zal. nr 4 zaswiadczenie o zatrudnieniu
Zal. nr 5 oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Szkoła podstawowa rekrutacja

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

wniosek o przyjęcie do klasy I SP

zgłoszenie do klasy I SP

Zał. nr 3 oświadczenie o wielodzietności rodziny
zal. nr 4 zaswiadczenie o zatrudnieniu
Zal. nr 5 oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

WYPRAWKA SZKOLNA
REGULAMIN
WNIOSEK – WYPRAWKA SZKOLNA DLA KLAS II-III i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WNIOSEK – WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIA SZKOLNE

Informacja o przyznaniu stypendium

Wniosek_stypendia_2016_2017

Tabela_dochody

Oświadczenie

Kalendarz roku szkolnego,wydarzenia

Rok szkolny 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017-2018

 

Rok szkolny 2015/2016 – wydarzenia

1 czerwca 2016 – Szkolne zawody sportowe oraz wyjazd wszystkich uczniów na basen do Mławy

25 maja 2016 – piknik “Święto Rodziny”

11 maja 2016 – Spotkanie z poetką i pisarką panią Krystyną Sztramską

9 maja 2016 – Liga Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych

6 maja 2016 – 42 Masowe Biegi Zwycięstwa w Działdowie organizowane przez MOSiR

8 marca 2016 – Dzień Kobiet w Klęczkowie

12 – 13 luty 2016 – “Nocka w szkole”

22 stycznia 2016 – Tenis stołowy “Mistrz Szkoły w Klęczkowie”

18 stycznia 2016 – Zawody piłki nożnej dziewcząt w Burkacie

15 – 17 stycznia 2016 – Rekolekcje Wielkopostne

12 stycznia 2016 – Wyjazd na lodowisko do Działdowa

18 grudnia 2015 –   Jasełka w przedszkolu i w szkole

10 grudnia 2015 –   Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

7 grudnia 2015 –     Mikołajki

4 grudnia 2015 –     V Sportowa Olimpiada Przedszkolaków

27 listopada 2015 – Otrzymaliśmy Certyfikat “Szkoła Przyjazna Środowisku”

27 listopada 2015 – Andrzejki “Czas wróżb”

10 listopada 2015 – Pasowanie na przedszkolaka

16 września 2015 – Wybory do Samorządu Uczniowskiego

16 września 2015 – Wyjazd do Miejskiej Biblioteki w Działdowie

14 września 2015 – Szkolna wycieczka rowerowa  “Aleją Kasztanowców”

1 września 2015 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015
21 stycznia 2015 – Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym
18 grudnia 2014 – Jasełka w oddziale przedszkolnym
15 grudnia 2014 – Wycieczka na lodowisko do Działdowa
28 listopada 2014 – Andrzejki szkolne i konkurs Mam Talent
EWD CZYLI EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA
31 października 2014 – Halloween
29 października 2014 – Pasowanie na przedszkolaka
14 października 2014 – Pasowanie pierwszoklasistów
14 października 2014 – Dzień Edukacji Narodowej
7 października 2014 – Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego
3 października 2014 – Wycieczka do olsztyńskiego teatru lalek
25 września 2014 – Wycieczka na krytą pływalnię do Mławy
23-24 września 2014 – Święto Pieczonego Ziemniaka
15 września 2014 – Wybory do Samorządu Uczniowskiego
1 września 2014 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014
27 czerwca 2014 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014
17 czerwca 2014 – Uroczystość Dnia Patrona w szkole
26 maja 2014 – Dzień Matki w oddziale przedszkolnym
23 maja 2014 – Dzień Matki
30 kwietnia 2014 – Wycieczka do Welskiego Parku Krajobrazowego
24 kwietnia 2014 – Dzień Ziemi
23 kwietnia 2014 – Wycieczka do Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
26 marca 2014 – Wycieczka do Olsztyna
21 marca 2014 – Dzień Wiosny
24 stycznia 2014 – Bal karnawałowy
16 stycznia 2014 – Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym
17 grudnia 2013 – Jasełka w oddziale przedszkolnym
6 grudnie 2013 – Mikołajki w oddziale przedszkolnym
29 listopada 2013 – konkurs Mam Talent
29 listopada 2013 – Andrzejki szkolne
Prezentacja wyników sprawdzianu z 4 kwietnia 2013 roku
Jak zdobywaliśmy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi
8 listopada 2013 – Święto Niepodległości
31 października 2013 – Halloween
17 października 2013 – Wycieczka na krytą pływalnię w Mławie
14 października 2013 – Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2013 – Ślubowanie klasy I
25 września 2013 – Wycieczka do Działdowa
24 września 2013 – Święto Pieczonego Ziemniaka
2 września 2013 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Rok szkolny 2012/2013
3-8 czerwca 2013 – Akcja czytelnicza CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
29 maja 2013 – Dzień Rodziny
24 maja 2013 – Dzień Matki w zerówce
19 maja 2013 – Wycieczka rowerowa
23 kwietnia 2013 – Dzień Ziemi
24 marca 2013 – Przegląd Grup Teatralnych
22 marca 2013 – Dzień Wiosny, Dzień Marchewki
15 marca 2013 – Szkolny konkurs recytatorski
12 luty 2013 – Walentynki
19 stycznia 2013 – Dzień Babci i Dziadka w oddziale przedszkolnym
18 stycznia 2013 – Bal Karnawałowy
21 grudnia 2012 – Koncert Kolęd
19 grudnia 2012 – Spotkanie opłatkowe w oddziale przedszkolnym
5 grudnia 2012 – Powiatowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
4 grudnia 2012 – Turniej Mikołajkowy w Piłce Nożnej Dziewcząt
27 listopada 2012 – Andrzejki, Dzień Krawata, Konkurs “Mam Talent”
9 listopada 2012 – Narodowe Święto Niepodległości
8 listopada 2012 – Dzień Zdrowego Śniadania
26 października 2012 – Obchody Dnia Pieczonego Ziemniaka
25 października 2012 – Konkurs Wesoła Nutka 2012
16 października 2012 – XII Dzień Papieski
12 października 2012 – Ślubowanie pierwszoklasistów
12 października 2012 – Dzień Edukacji Narodowej
25 września 2012 – Wybór Samorządu Uczniowskiego
23 września 2012 – Spotkanie nauczycieli z województwa warmińsko – mazurskiego
22-23 września 2012 – Pierwszy Plener Rzeźbiarski
21 września 2012 – Spotkanie z regionalnymi twórcami kultury

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011-2012

Rok szkolny 2011/2012
29 czerwca 2012 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012
18 czerwca 2012 – Dzień Patrona Szkoły
6 czerwca 2012 – Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom
1 czerwca 2012 – Dzień Rodziny
31 Maja 2012 – Obchody Dnia bez Papierosa
25 Maja 2012 – Zawody sportowe w Olsztynie
17 Maja 2012 – Dzień książki
9 Maja 2012 – Masowe Biegi Zwycięstwa
3 Maja 2012 – Święto Konstytucji 3 Maja
27 Kwietnia 2012 – Dzień Ziemi
25 Kwietnia 2012 – Turniej Piłki Nożnej
24 Marca 2012 – Występ Grupy Teatralnej
22 Marca 2012 – Gminny Konkurs Poezji
21 Marca 2012 – Wewnątrz Szkolny Konkurs Recytatorski
21 Marca 2012 – Dzień Wiosny i Dzień Marchewki
Marzec – Mistrzostwa szkolne w tenisie stołowym
20 Stycznia 2012 – Dokarmianie Zwierząt
19 Stycznia 2012 – Konkurs Czekamy Na Zimę
22 Grudnia 2011 – Konkurs Święta Bożego Narodzenia W Wielkiej Brytanii
22 Grudnia 2011 – Jasełka
Grudzień 2011 – Akcja Udzielania Pierwszej Pomocy
Listopad – Grudzień  2011 – Góra Grosza
25 listopada 2011 – Zabawa Andrzejkowa
15 listopada 2011 – Święto Niepodległości
14 października 2011 – Ślubowanie Klasy Pierwszej
Październik 2011 – Zbiórka Nakrętek Plastikowych
15 września 2011 – Światowy Dzień Głosowania Na Mazury