Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

https://dokumenty.men.gov.pl/List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020.pdf

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
Rodzice oraz Uczniowie

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Rok , który stał się rokiem wyjątkowym, jakiego jeszcze w historii oświaty nie było. Wszyscy z dnia na dzień stanęliśmy w obliczu ogromnych zmian, do których nikt nie był przygotowany ani technicznie , a tym bardziej mentalnie.

Polska szkoła od czasów II wojny światowej nie stanęła w obliczu konieczności rozdzielenia ucznia od nauczyciela, dziecka od wychowawcy.

Życie pokazało nam wszystkim, że nic nie jest trwałe i dane nam na zawsze. Wystarczyła chwila, by każde plany, marzenia legły w gruzach bez określonej perspektywy ich odbudowy. Nikt nigdy nie przypuszczał,
że tak łatwo i szybko można utracić życie, karierę, rodzinę, przyjaciół, pracę.

Ten rok był wyjątkowo ciężki, stanowił niejedno wyzwanie oraz wymagał ogromnego nakładu pracy wszystkich.

Tym bardziej składamy serdeczne podziękowania za ogromny wkład organizacyjny Państwa Dyrektorów w to, aby cała społeczność szkolna mogła odnaleźć się w tej nietypowej sytuacji. Dziękujemy Państwu tym bardziej, że nikt z Was tak jak i pozostałych nigdy nie przygotowywał i nie potrafił powiedzieć jak to zrobić. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i determinację oraz poświęcenie w stwarzaniu warunków do wyjątkowego procesu edukacji.

Dziękujemy całej Kadrze Nauczycieli, którzy często w sposób intuicyjny wykorzystując swoją kreatywność potrafili kontynuować swoją misję nauczania i wychowania. Sytuacja zmusiła Państwa do wykorzystania innych niż zwykle metod i form pracy. Dzięki Waszemu poświęceniu i poczuciu odpowiedzialności mogły być realizowane zdania szkoły.

Dziękujemy Pracownikom administracji i obsługi, że mimo tak nietypowej sytuacji pozostali na swoich stanowiskach pracy i z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wypełniali swoje codzienne obowiązki.

Dziękujemy Uczniom, że pozostali otwarci na nowy sposób uczenia, że mimo trudnej sytuacji związanej z pozostawaniem w domu wypełniali swoje zadania i kontynuowali naukę, choć wymagała ona od Was dużo więcej pracy i zaangażowania , poświęcenia czasu i samodyscypliny.

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy sami często będąc w bardzo trudnej sytuacji ze wszystkich sił wspierali swoje dzieci i aktywnie uczestniczyli w procesie ich nauczania.

Jedno jest pewne, że mimo bardzo zaburzonej normalności dnia codziennego, Wszyscy Państwo stanęliście na wysokości zadania , aby przy wspólnym wsparciu przetrwać ten trudny czas.

Mając nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie odbywał się już w normalnych warunkach, chcemy życzyć Wszystkim fantastycznych, pełnych odpoczynku i bezpiecznych wakacji .

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Gminy Wójt Gminy Działdowo

Mirosław Zieliński

Kierownik Referatu OKZiP

Danuta Smereczyńska

Działdowo, 25.06.2020r.

Organizacja wydawania świadectw za rok szkolny 2019/2020

Wydawanie świadectw za rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Przyrody Polskiej odbędzie się w dniu 26.06.2020 (piątek)  w świetlicy szkolnej.

Podczas odbioru świadectw w szkole obecni są tylko uczniowie danej klasy w poszczególnych godzinach.

8.00 – klasa I

8.25 – klasa II

8.50 – klasa III

9.15 – klasa IV

9.40 – klasa V

10.05 – klasa VI ( od numeru 1 do 9)

10.30 – klasa VI ( od numeru 10 do 18)

10.55 – klasa VII

11.20 – klasa VIII

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY – informacja dla ucznia

1. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

a) termin główny :

16 czerwca godz. 9.00 język polski – czas trwania 120 minut

17 czerwca godz. 9.00 matematyka – czas trwania 100 minut

18 czerwca godz. 9.00 język angielski – czas trwania 90 minut

b) termin dodatkowy:

7 lipca godz. 9.00 język polski

8 lipca godz. 9.00 matematyka

9 lipca godz. 9.00 język angielski

2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

a) Zdający mogą wnieść do Sali egzaminacyjnej

– długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

– dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

b) Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

c) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

d) Obowiązuje zakaz wnoszenia do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z tych urządzeń w Sali.

e) Zdający mogą wnieść do Sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych

f) Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

g) Przed wejściem do Sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracował.

h) W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać Sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z Sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

i) Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem, zdający sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego.

j) Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez komisję egzaminacyjną.

k) Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.

l) Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

ł) Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

m) Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

4. Uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

5. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki uczeń wyrywa ze środka arkusza osiem stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

6. W trakcie egzaminu uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1),

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

 1. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zarówno zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę

14. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.

15. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in.

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

17. Zdający, po egzaminie powinni unikać spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły w celu dzielenia się między sobą wrażeniami po egzaminie.

18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

1

Harmonogram konsultacji indywidualnych dla uczniów klas IV- VII w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

L. p. Klasa Liczba osób Deklarowany przedmiot do konsultacji
Dzień

Godzina
1 VI 2 j. polski
poniedziałek
11.30
2 VI 1 technika wtorek 9.00
3 VI 1 plastyka wtorek 9.00
4 VI 1 wychowanie fizyczne wtorek 10.00
5 VII 3 fizyka wtorek 10.00
6 VI 4 biologia wtorek 10.30
7 VII 1 chemia wtorek 11.00
8 VIII 1 j. niemiecki środa 11.10
9 VI 5 matematyka środa 11.30
10 VI 5 matematyka środa 12.30
11 VI 2 geografia czwartek 10.00
12 VII 1 geografia czwartek 11.00
13 VI 2 j. angielski piątek 11.30
14 VII 2 j. angielski piątek 12.30

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Harmonogram konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

od 25 maja 2020 r. będą odbywać się konsultacje dla uczniów klasy VIII

zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

L.p. Deklarowany przedmiot do konsultacji Przewidywana liczba godzin na konsultacje

1
język polski

Poniedziałek 900 – 1100

2

matematyka

Środa 900 – 1100

3
język angielski
Piątek 900 – 1100