PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY – informacja dla ucznia

1. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

a) termin główny :

16 czerwca godz. 9.00 język polski – czas trwania 120 minut

17 czerwca godz. 9.00 matematyka – czas trwania 100 minut

18 czerwca godz. 9.00 język angielski – czas trwania 90 minut

b) termin dodatkowy:

7 lipca godz. 9.00 język polski

8 lipca godz. 9.00 matematyka

9 lipca godz. 9.00 język angielski

2. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

3. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):

a) Zdający mogą wnieść do Sali egzaminacyjnej

– długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

– dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

b) Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

c) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających

d) Obowiązuje zakaz wnoszenia do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z tych urządzeń w Sali.

e) Zdający mogą wnieść do Sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych

f) Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

g) Przed wejściem do Sali egzaminacyjnej przewodniczący zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracował.

h) W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać Sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z Sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

i) Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem, zdający sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego.

j) Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez komisję egzaminacyjną.

k) Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.

l) Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

ł) Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

m) Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

4. Uczeń zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

5. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki uczeń wyrywa ze środka arkusza osiem stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

6. W trakcie egzaminu uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast