AKTUALNOŚCI

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 „INNEGO NIŻ WSZYSTKIE”

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

W Szkole Podstawowej w Klęczkowie uroczystość wręczenia świadectw odbyła się w pięknej scenerii ogrodu szkolnego. Uczniowie poszczególnych klas spotykali się ze swoimi wychowawcami i Panią Dyrektor o wyznaczonych godzinach. Spotkania odbywały się w małych grupach z zachowaniem dystansu społecznego. Uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze, nie tylko z powodu zakończenia roku szkolnego ale również z możliwości spotkania się z kolegami i koleżankami z klasy. Każdy z wychowawców w kilku słowach podsumował kończący się, wyjątkowy rok szkolny, dziękował uczniom i rodzicom za zaangażowanie i współpracę w czasie zdalnej edukacji. Pani Dyrektor życzyła wszystkim słonecznych, wspaniałych wakacji oraz przedstawiła podstawowe informacje bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.

Egzamin ósmoklasisty, wytyczne CKE, MEN i GIS!

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpg

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI ZWRACANYMI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Książki będą odbierane na korytarzu szkoły od 25 maja 2020 r.

2. Wchodzimy pojedynczo, obowiązuje zakaz wchodzenia do dalszej części szkoły.

3. Przed wejściem należy zakryć nos i usta maseczką.

4. Po wejściu i pomiarze temperatury przez pracownika szkoły należy dokładnie zdezynfekować ręce.

5. Uczeń/ opiekun przebywający na korytarzu szkoły zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej 2 m odległości od pracownika odbierającego książki.

6. Uczeń/ opiekun, który będzie oddawał książki/ podręczniki jest zobowiązany wyjąć je z plecaka, torby dopiero na wyraźne polecenie pracownika odbierającego książki i odłożyć wyłącznie na miejsce wskazane.

7. Zabronione jest dezynfekowanie zwracanych książek preparatami odkażającymi.

8. Należy zdezynfekować te powierzchnie, które miały bezpośredni kontakt ze zwracanymi książkami.

9. Zwrócone książki będą poddane 3 – dniowej kwarantannie. Każdego dnia na oddanych książkach nauczyciel bibliotekarz umieszcza kartkę z datą oddania.

10. Po upływie 3 – dniowej kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek/ podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie.

11. Opiekun/ uczeń otrzyma telefonicznie lub e-mailowo szczegółowe informacje dotyczące terminów oddania książek/ podręczników oraz o ewentualnych zaległościach.

12. Opiekun/ uczeń może kierować zapytania telefoniczne do nauczycieli bibliotekarzy.

TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek ( 15 czerwca) : od 9.00 do 12.00

Klasa I – 9.00

Klasa II – 9.30

Klasa III – 10.00

Klasa IV – 10.30

Klasa V – 11.00

Piątek ( 19 czerwca) : od 9.00 do 12.00

Klasa VI ( numery z dziennika szkolnego od 1 do 9) – 9.00

Klasa VI ( numery z dziennika szkolnego od 10 do 18) – 10.00

Klasa VII – 11.00

Klasa VIII – 12.00

( Jest możliwość oddania podręczników przez rodzica/prawnego opiekuna w jednym terminie od wszystkich swoich dzieci. Koniecznie zapoznaj się z procedurami postępowania ze zbiorami bibliotecznymi! )

Bibliotekarze

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Klęczkowo 13,                     13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Klęczkowo 13, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem:

sp.kleczkowo@gminadzialdowo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania                    i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy                                  z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.              o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych                     i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kształcenie na odległość

Jak rozpocząć pracę na platformie !